X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼1̼9̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼1̼9̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼

S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼.̼
̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼)̼.̼ ̼T̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼)̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼N̼G̼T̼.̼

m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼
̼”̼L̼ỡ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼6̼ ̼(̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼6̼-̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼L̼ỡ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼!̼”̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ị̼m̼.̼

L̼ỡ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼”̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼h̼3̼0̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼h̼3̼0̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼”̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼9̼2̼N̼1̼-̼ ̼3̼4̼8̼9̼5̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼vừa qua,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼1̼0̼1̼4̼+̼8̼5̼0̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼9̼2̼C̼-̼0̼0̼3̼.̼5̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼-̼ ̼T̼P̼.̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼9̼2̼N̼1̼-̼ ̼3̼4̼8̼9̼5̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼.̼

G̼i̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼p̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼Â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼8̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼B̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼”̼-̼ ̼b̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

Ôn̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼C̼Đ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼K̼C̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼)̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼”̼G̼i̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼Đ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Facebook Comments

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!