X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼!̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼V̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼T̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼B̼C̼H̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼x̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼e̼ ̼X̼à̼i̼ ̼P̼h̼ố̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼K̼h̼e̼ ̼X̼a̼i̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼e̼ ̼X̼à̼i̼ ̼P̼h̼ố̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!