X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼8̼k̼m̼ ̼

X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼8̼k̼m̼ ̼

D̼ù̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼k̼m̼.̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼

̼C̼l̼i̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼k̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼H̼ậ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼A̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼A̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ú̼ ̼c̼ò̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼k̼m̼.̼

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼k̼m̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼k̼m̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼k̼m̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼.̼5̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ả̼n̼,̼ ̼H̼.̼P̼h̼ù̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼7̼.̼5̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼2̼C̼-̼0̼0̼6̼.̼5̼8̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼L̼2̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼-̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼é̼p̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼k̼m̼.̼
̼Á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

Facebook Comments

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!