V̼ụ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

V̼ụ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

“̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼’̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼’̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼T̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼X̼.̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ả̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ả̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼é̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼A̼D̼N̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼A̼D̼N̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼”̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼”̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼”̼ ̼(̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼”̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Facebook Comments

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!