V̼ì̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼’̼g̼ỡ̼’̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼v̼á̼n̼

V̼ì̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼’̼g̼ỡ̼’̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼v̼á̼n̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼h̼ư̼ ̼”̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼”̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼,̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼é̼p̼.̼ ̼A̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼?̼ ̼B̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼”̼.̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼“̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼g̼”̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼x̼é̼ ̼á̼o̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼.̼

v̼ợ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼h̼ụ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼ụ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼“̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼”̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ó̼c̼,̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼đ̼ậ̼u̼.̼ ̼.̼ ̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼.̼ ̼

Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼.ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ổ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼9̼/̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼à̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼é̼p̼,̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼r̼ê̼u̼ ̼r̼a̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ỏ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

v̼ợ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼

T̼ự̼ ̼v̼.ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼?̼

T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼h̼ũ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ỏ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼G̼r̼a̼m̼a̼x̼o̼n̼e̼ ̼2̼0̼S̼L̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

v̼ợ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼ụ̼y̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼“̼D̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼”̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼”̼”̼.̼

T̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỳ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼u̼”̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.

B̼à̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼.ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼”̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼s̼u̼y̼t̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼v̼i̼-̼b̼i̼-̼v̼o̼-̼d̼a̼u̼-̼d̼o̼c̼-̼2̼0̼1̼4̼1̼2̼2̼7̼1̼1̼3̼7̼3̼3̼3̼4̼3̼.̼h̼t̼m̼

Facebook Comments

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!