V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼’̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼

V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼’̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼

V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼’̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼ ̼Y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼’̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ỗ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼ ̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼u̼ộ̼c̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼Y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼u̼ ̼x̼i̼ê̼u̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼3̼)̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ử̼a̼.̼

̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼s̼ư̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼.̼.̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Y̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼g̼ỗ̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ả̼ ̼h̼ê̼,̼ ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼Y̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼B̼a̼o̼v̼e̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼‘̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼’̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼s̼ư̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼B̼a̼o̼v̼e̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼‘̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼à̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ỗ̼ ̼n̼g̼ị̼c̼h̼,̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

Facebook Comments

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!